ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Загальні положення

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання рекламно-інформаційних послуг на сайті list.in.ua (надалі – Договір) на викладених у даній Оферті умовах.

1.2. Виконавцем згідно Договору є один із суб’єктів господарювання, вказаний в даному списку:
- Приватне Підприємство «Інтернет Агенція «Новий Медіа Простір»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ІВАНО-ФРАНКІВСЬК»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ПРИКАРПАТТЯ»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ВОЛИНЬ»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ЗАХІД»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР УКРАЇНА»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ТЕРНОПІЛЬ»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ЛЬВІВ»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ГАЛИЧИНА»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЦТВО «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліст Львів";
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліст Рівне";
- Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Ліст Івано-Франківськ";
- Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Ліст Захід";
- Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Ліст Тернопіль";
Конкретне найменування Виконавця вказується в рахунку чи інших документах на оплату.

1.3. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає Замовником за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Оферти Замовником, яка вважається прийнятою у випадку реєстрації Замовником на сайті list.in.ua та/або здійснення Замовником оплати за рекламно-інформаційні послуги на сайті list.in.ua.

1.4. Замовником не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України “Про санкції” та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

1.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну та описання тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет на сайті list.in.ua, якщо інше не зазначено при такому розміщенні.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець бере на себе обов’язок, за дорученням Замовника, надати рекламно-інформаційні послуги, зазначені в Умовах співпраці на сайті list.in.ua, а Замовник бере на себе обов’язок прийняти такі послуги, та оплатити їх у порядку та на умовах, які визначені цим Договором. Надання Виконавцем послуг, що не зазначені в Умовах співпраці на сайті list.in.ua (надалі – Сайт), здійснюється у рамках окремого договору, який укладається Виконавцем у простій письмовій формі.

2.2. Конкретний перелік рекламно-інформаційних послуг, які Виконавець надає Замовнику, може зазначатись у рахунку, що виставляється Виконавцем. При необхідності у рахунку зазначаються додаткові умови надання послуг (особливий порядок надання, кількісні та якісні показники тощо).

2.3. Виключні права на будь-які об’єкти інтелектуальної власності, які виникли або можуть виникнути у рамках надання Послуг за Договором, в повному обсязі та на весь строк дії авторського права належать Виконавцю, конкретне найменування якого вказане в рахунку чи інших документах на оплату.

3. Оплата послуг

3.1. Оплата послуг здійснюється в українських гривнях у безготівковому порядку за допомогою: сервісу Online платежу Liqpay (https://www.liqpay.ua) або платежу на розрахунковий рахунок.

3.2. У випадку оплати за допомогою сервісу Online платежу Liqpay Замовник перенаправляється на платіжний сервіс LiqPay, де Замовник має змогу сплатити за допомогою карток платіжних систем Visa та Mastercard. В цьому випадку оплата додатково регулюється правилами платіжного сервісу, банку (в тому числі банку емітента картки Замовника) та інших учасників платежів. Виконавець не здійснює обробку операцій по банківським карткам. У разі виникнення помилок або відмов в оплаті Замовник має звернутися до банку емітенту картки або до представника платіжної системи, через яку здійснювалась оплата.

3.3. Замовник самостійно несе повну відповідальність за надання помилкових або неправдивих відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Замовником. Будь-яка оплата, здійснена від імені Замовника з використанням персональних даних та платіжних засобів Замовника, вважається здійсненою самим Замовником.

3.4. Ціна послуг не містить в собі комісію і додаткові збори банків та платіжних систем. Замовник самостійно і своїм коштом сплачує такі збори. Розмір комісії або додаткового збору повідомляє відповідний банк та платіжна система.

4. Повернення оплати

4.1. Сторони погоджуються, що невикористання Замовником оплачених послуг, відмова від одержання оплачених послуг (в т.ч. шляхом скасування реєстрації на Сайті), зміна чи видалення інформації про Замовника, неодержання Замовником бажаних результатів за наслідками надання послуг, не є підставою для відмови від Договору та підставою для повернення коштів.

4.2. Виконавець має право заблокувати Замовнику доступ до Сайту у разі порушення Договору та/або якщо дії Замовника є шахрайськими, незаконними, спрямовані на нанесення шкоди Сайту, організації DDOS або фішингової атаки. В такому випадку оплата за рекламно-інформаційні послуги поверненню не підлягає.

5. Відповідальність

5.1. Виконавець не несе відповідальність за зміст рекламно-інформаційних матеріалів, які надаються Замовником, так само як і за зміст інформації, що розташована на технічних та інформаційних ресурсах Замовника.

5.2. Виконавець не несе відповідальність і не дає будь-яких явних або неявних гарантій (в тому числі гарантій додержання прав або придатності для конкретних цілей) на будь-яку інформацію, товар (роботи, послуги), які реалізує Замовник.

5.3. Сторони цього Договору безумовно погоджуються з тим, що максимальний розмір збитків, який може бути стягнутий з Виконавця, обмежується сумою сплачених Замовником послуг, невиконання (неналежне виконання) яких призвело до заподіяння шкоди.

5.4. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання (неналежне виконання) пов’язано з наступними обставинами:

5.4.1. Заміна, ремонт або налаштування обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, які викликані необхідністю підтримки працездатності або вдосконалення програмно-технічних засобів Виконавця;

5.4.2. Дія (бездіяльність) третіх осіб; непрацездатність телекомунікаційних каналів, мереж передачі даних, інформаційних ресурсів або сервісів; аварії (збої в роботі) у силових електричних або комп’ютерних мережах, що знаходяться за межами власних ресурсів Виконавця, або на функціонування яких Виконавець не має впливу; помилки, дефекти або збої сторонніх апаратного та програмного забезпечення, та веб-ресурсів, до яких Замовник має змогу перейти з Сайту, в тому числі платіжної системи;

5.4.3. Наявність помилок або шкідливих компонентів у програмному забезпечені, яке використовується на серверах Виконавця або інших серверах мережі Інтернет, рівнозначно як у програмному забезпечені, яке використовує Замовник;

5.4.4. Недодержання Замовником конфіденційності своїх облікових даних або іншої інформації закритого характеру, несанкціонований доступ третіх осіб до технічних або інформаційних ресурсів Замовника;

5.4.5. Наявність у пристроях користувачів Сайту налаштувань і/або програм, що обмежують показ рекламних матеріалів Замовника, які розміщені на Сайті (блокувальники реклами тощо);

5.4.6. Розходження зовнішнього виду повної та адаптивної мобільної версії Сайту Виконавця при перегляді на різних пристроях.

5.5. Замовник самостійно несе повну відповідальність за будь-які дії, що він вживає у процесі використання мережі Інтернет, інформаційних ресурсів або послуг Виконавця, а також за наслідки таких дій.

5.6. Замовник самостійно несе повну відповідальність за будь-які, в тому числі і несанкціоновані, дії третіх осіб, що мали місце внаслідок недодержання Замовником умов цього Договору про конфіденційність своїх облікових даних або іншої інформації закритого характеру, а також за наслідки таких дій.

5.7. Замовник, роблячи акцепт цієї оферти, усвідомлює, що разом з рекламно-інформаційними матеріалами може передавати Виконавцю для розміщення на Сайті об’єкти інтелектуальної власності (засоби індивідуалізації та інше), при цьому Замовник самостійно несе повну відповідальність за можливі порушення законодавства про авторське право (суміжні права) та інші об’єкти інтелектуальної власності, а також інші норми законодавства України, що пов’язані з фактом розміщення у мережі Інтернет на Сайті рекламно-інформаційних матеріалів, наданих Замовником.

5.8. Замовник відшкодовує Виконавцю всі збитки, що було завдано у зв’язку з розміщенням рекламно-інформаційних матеріалів Замовника, які не відповідають законодавству України.

6. Конфіденційність

6.1. Виконавець збирає та обробляє персональну інформацію, яку Замовник надає самостійно під час реєстрації або оформлення замовлення відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Договору та Політики конфіденційності сайту list.in.ua (https://list.in.ua /privacy-policy).

6.2. Виконавець має право на передачу персональних даних Замовника третім особам, якщо така передача вимагається для виконання Виконавцем своїх обов'язків за Договором та захисту прав та свобод Замовника або третіх осіб, якщо Замовник порушує умови Договору.

7. Гарантії

7.1. Виконавець гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.

7.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Замовник запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:

7.2.1. Замовник надав достовірні дані при реєстрації в якості користувача на сайті та при оформленні платіжних документів на оплату послуг;

7.2.2. Замовник укладає цей Договір добровільно, при цьому Замовник: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

7.2.3. Замовник володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору;

7.2.4. Замовник володіє всіма правами інтелектуальної власності щодо об’єктів, які ним розміщуються на сайті (знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права, промислові зразки, тощо).

8. Дані Виконавця
Приватне Підприємство «Інтернет Агенція «Новий Медіа Простір»;

Місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гузара Любомира Кардинала, 24Б, офіс 14
Код ЄДРПОУ 36498362

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ІВАНО-ФРАНКІВСЬК»

Місцезнаходження:76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 65, кабінет 12
Код ЄДРПОУ 40530459

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ПРИКАРПАТТЯ»

Місцезнаходження:76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 65, офіс 12
Код ЄДРПОУ 42375215

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ВОЛИНЬ»

Місцезнаходження:76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гузара Любомира Кардинала, 24Б, офіс 14
Код ЄДРПОУ 44221196

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ЗАХІД»

Місцезнаходження:76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гузара Любомира Кардинала, 24Б, офіс 14
Код ЄДРПОУ 44272722

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР УКРАЇНА»

Місцезнаходження:76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гузара Любомира Кардинала, 24Б, офіс 14
Код ЄДРПОУ 40530600

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ТЕРНОПІЛЬ»

Місцезнаходження: 46025, місто Тернопіль, вул.. Богдана Хмельницького, 9Б, приміщення 18
Код ЄДРПОУ 41422934

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ЛЬВІВ»

Місцезнаходження: 79019, місто Львів, вул.. Газова, 19
Код ЄДРПОУ 40531269

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР ГАЛИЧИНА»

Місцезнаходження: 79019, місто Львів, вул.. Газова, 19
Код ЄДРПОУ 42374080

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР»

Місцезнаходження:76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гузара Любомира Кардинала, 24Б, офіс 14
Код ЄДРПОУ 35915991

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЦТВО «НОВИЙ МЕДІА ПРОСТІР»

Місцезнаходження:76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 65, офіс 12
Код ЄДРПОУ 38163289

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліст Львів"

Місцезнаходження:78018, м. Івано-Франківськ, вул. Гузара Любомира Кардинала, буд. 24 А, оф. 38
Код ЄДРПОУ 44937888

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліст Рівне"

Місцезнаходження:78018, м. Івано-Франківськ, вул. Гузара Любомира Кардинала, буд. 24 А, оф. 38
Код ЄДРПОУ 44998880

Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Ліст Івано-Франківськ"

Місцезнаходження:78018, м. Івано-Франківськ, вул. Гузара Любомира Кардинала, буд. 24 А, оф. 40
Код ЄДРПОУ 45342816

Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Ліст Захід"

Місцезнаходження:78018, м. Івано-Франківськ, вул. Гузара Любомира Кардинала, буд. 24 А, оф. 42
Код ЄДРПОУ 45220448

Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Ліст Тернопіль"

Місцезнаходження:78018, м. Івано-Франківськ, вул. Гузара Любомира Кардинала, буд. 24 А, оф. 41
Код ЄДРПОУ 45329879